Generalforsamling i Region Nordjylland

18. september 2019 kl. 19:00
til
21:00

I henhold til gældende vedtægter indkaldes PROPA-medlemmer, som er bosiddende i Region Nordjylland, til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Regionsbestyrelsens beretning om regionsafdelingens virksomhed i det forgangne år.
3. Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget for det kommende år til orientering.
4. Behandling af indkomne forslag fra regionsbestyrelse eller medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være regionsformanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag skal sendes pr. e-mail til: olj@propa.dk
5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen, (afhængigt af vedtagelsen under punkt 4.)
7. Eventuelt

De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne foreskriver andet.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. Stemmeberettigede er de Landsforeningsmedlemmer, der har postadresse i det geografiske område, som Regionsafdelingen dækker.
Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, som underskrives af dirigenten.

Regionsbestyrelsen opfordrer vore medlemmer til at tilmelde sig generalforsamlingen. Dette giver mulighed for at få indblik i og drøfte regionsafdelingens igangværende og planlagte opgaver. Ud over muligheden for at stille op til bestyrelsesvalget, er der også mange muligheder for at melde sig til arbejdet i lokalgrupperne.

Kræftens Bekæmpelse
Steenstrupsvej 1
9000 Aalborg

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig. Tilmelding kan kun ske pr. e-mail til regionsformanden: olj@propa.dk
Tilmeldinger skal være regionsformanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her